Főoldal Az angyalokról Az angyalokról
Az angyalokról | Nyomtatás |
Az „angyal” kifejezés a görög „angelos” szóból származik, melynek jelentése: „hírvivő”. Az angyalokat mindig is emberszerű lényeknek képzeltük, hatalmas szárnyakkal, glóriával, ragyogó fehér kisugárzással.
Azt is mondják, hogy az angyaloknak nincs fizikai életformájuk. Ők fényből és energiából álló lények. A Teremtő és az emberiség közötti összekötő kapocsként léteznek. Az angyalok eljönnek, ha hívjuk őket. Felvehetnek férfi vagy női alakot is. Elhozzák a feltétel nélküli szeretetet, vagy óvó üzeneteket közvetítenek, melyek megvédenek a kritikus időkben, illetve a spirituális átalakulás során.
Mindenfelé vannak angyali képek, jelenések körülöttünk: angyalos könyvek, naptárak, poszterek, s még sorolhatnánk. A vallási hovatartozástól függetlenül szinte mindenki ismeri és szereti az angyali ábrázolásokat.
Az angyalok tér által nem korlátozott, az emberi élettel nem összemérhető élettartamú, öntudatos, az embernél nagyobb tudású, de nem mindentudó élő valóságok.

 

Angyaltörténelem

Kultúránkban az angyali jelenések négy hullámát különíthetjük el.
1.    atlantiszi idők
2.    A bibliai időket, amelyekben pátriárkák, próféták, látóemberek találkoztak angyalokkal. A Biblia több mint 300 helyen említi őket.
3.    A középkort, amikor szenteknek, látnokoknak jelentek meg és teológusok rendszerezték őket.
4.    A 18. századtól napjainkig, amikor egyre több ember számol be angyalélményekről.

Atlantisz idején

Különböző nevek alatt Eurázsia minden kultúrája ismeri; megemlítik már őket az akkád, ugariti szövegek is. Az angyalok változatai az egyes mitológiákban küldönc, trónálló, védelmező, törvényvégrehajtó, lélekvezető szerepet töltöttek be, égitestek mozgatói voltak, csillagok és bolygók megszemélyesítői. A késő antik keresztény angelológia precízen rendszerezi őket. Erre az égi hierarchiára a későbbiekben részletesen is kitérünk.
Atlantisz első korszakában az angyalok szoros közelségben éltek az emberekkel. Az atlantisziak az ő irányításuk és felügyeletük alatt éltek, egy olyan bensőséges és meghitt kapcsolatban, amely Atlantisz felemelkedésének és virágzásának a kulcsa volt. Az angyaloktól, illetve Istentől való elfordulás lett végül az ”Arany Fény Birodalmá”-nak a veszte, Atlantisz második korszakában. Ekkor a „Mi”, illetve az „Ő” helyébe az „Én” lépett. A következmények: félelem és halál.
Az atlantiszi nyelv az angyallényeket az „ang-el” szóösszetétellel határozta meg. Ennek jelentése: életet adó isteni fény. Fény Isten fényéből, erő az Ő erejéből. Napjainkban talán így fogalmazhatnánk: fénylények, energialények, önálló tudattal rendelkező erők.
Atlantiszban 144 angyalnak volt kitüntetett helye; az ő szerepük meghatározó volt a kontinens életében. Közülük is kiemelkedik a 12 királyangyal, akik segítették, irányították és tanították a királyokat, és együttesen fáradoztak azon, hogy a birodalomban azok az alapelvek, amelyek a harmónia, jólét és virágzás zálogai voltak, maradéktalanul megvalósuljanak. E 12 angyalt nem nevükön, hanem feladatkörük alapján szólították.
A velük való kapcsolat, és az angyalokkal való, mély bensőséges kapcsolat – sok más ismerettel együtt – Atlantisz pusztulásával együtt elveszett, és sokáig rejtve maradt. Az angyalok ilyen szintű ismerete, a velük való meghitt kapcsolat, csak sok ezer év múlva, az esszénusok közösségében jelent meg újra. Az „Igazság Tanítója” – ahogyan az esszénusok nevezték alapító atyjukat – Istentől megkapta azt az ajándékot, hogy betekinthetett előző életeibe, és emlékezhetett mindarra a tudásra melynek egykoron birtokában volt. Az angyalok ismerete, szeretete így jelenhetett meg az esszénus közösségekben, felvirágoztatva azokat. Az esszénusok sokszor csodált, meg nem értett, különös képességei, a gyógyítások, bensőséges kapcsolat az állatokkal, növényekkel, a természet egészével, az angyalokkal való intenzív kapcsolat eredménye volt. A 12 királyangyalt ők is ismerték, és két csoportra osztották őket.

A következő hat angyalt a Föld Anyához rendelték:

Élet angyala
Öröm angyala
Nap angyala
Víz angyala
Föld angyala
Levegő angyala

Hatot pedig az Égi Atyához. Ezek:

Örökkévalóság angyala
Kreativitás (Munka) angyala
Szeretet angyala
Bölcsesség angyala
Harmónia angyala
Erő angyala

A hét 6 napjának reggelén a Föld Anya egy-egy angyalával meditáltak, esténként pedig az Égi Atya hat angyalának valamelyikével. A napi rítus része volt még a békeszertartás minden délben. Ehhez a béke angyalát hívták segítségül. Az esszénusok a béke hét különböző arculatát különböztették meg:

Béke a testtel
Béke az égi hatalommal
Béke a földi hatalommal
Béke a világegyetemmel
Béke az emberiséggel
Béke a hozzátartozókkal
Béke a lélekkel

Az a mód, ahogyan ők éltek az angyalokkal, ahogyan kommunikáltak velük, modern világunkban is elsajátítható, és talán az első, és egyben elengedhetetlen lépés ahhoz, hogy világunkban újból béke és harmónia uralkodjon, hiszen ezek megteremtését nem kívül kell kezdenünk, hanem először önmagunkban. Ennek szükségessége talán ma még égetőbb, mint valaha.
Mint említettük, a keresztény angelológia az angyalokat hierarchiába sorolja. Vizsgáljuk meg ezt, egy kicsit részletesebben.
A régiek a bolygók száma szerint 7 égi rendbe, a szféráknak megfelelően 9 kórusba, és 3 triádba csoportosították őket.
Az első hármas Istent veszi körül, és neki hódol. A vörös szeráfokat úgy képzelték, mint akiknek csak a fejük látszik; hat szárnyuk van, kettővel az arcukat takarják Isten előtt, kettő a lábukat fedi, kettővel pedig lebegnek. Ez a hatágú csillagforma fennmaradt a reneszánsz puttóábrázolásokig. Nevükből adódóan nem csupán telve vannak a legtüzesebb szeretettel, hanem e tűzzel egyúttal lángra lobbantják az alattuk lévő angyalokat is.
A kerubok szfinxszerű, szárnyas lények. Nevüket a tudomány bőségéről és szellemük fényéről kapták. A keresztény művészetben a színük kék, vagy arany. Ők vigyázzák az éden kertjét, és négy oldalról isten trónusát. Velük azonos a négy apokaliptikus fenevad (majd később az evangélisták jelképei). Ezeknek ember, bika, oroszlán, és sas arca van, és az állatöv azon négy csillagképét jelképezték, amelyeket a bibliai időkben a naptári fordulópontok helyein tudtak.
A királyi székek, vagy trónok isten bizalmasai az isteni trón megtestesítői. Az isteni fenséget képviselik mindenfelé, amerre megfordulnak.
A második hierarchia kormányozza a csillagokat és az elemeket.
Az uradalmak Isten legmagasabb és korlátlan uralkodóerejét jelképezik, a világ igazgatására adott isteni parancsokat foganatosítják.
Az erők és erősségek képességeik által Isten végtelen hatalmát juttatják kifejezésre. Az isten által elrendelt feladatokat hajtják végre.
A hatalmasságok a Minden Dolgok Urának legfelsőbb bírói hatalmának és tekintélyének képviselői. Feladatuk, hogy az ellenséges hatalmakat féken tartsák, és az emberiségtől minden olyan akadályt távol tartsanak, amelyek az örök cél elérésében akadályozzák.
A harmadik hierarchiához tartoznak a hercegségek, az arkangyalok és az angyalok. E hármas hajtja végre közvetlenül a teremtett világban Isten parancsolatait és rendelkezéseit.
A hercegségek kiosztják az alsóbb angyaloknak az Istentől közvetlenül kapott parancsokat, és támogatják őket azok kivitelezésében.
Az arkangyalok és angyalok Isten küldöttei és követei, kiket különféle okokból a világba küld, és különböző helyek, illetve személyek védelmével megbíz. Az arkangyalokat nagyobb horderejű dolgokért rendeli ki, az angyalokat pedig a kisebb jelentőségűekért.
A biblia az angyalok fejedelmeinek nevezi a hét arkangyalt. Közülük a három legnépszerűbb neve személynév lett. Michael az ítélkező, lélekvezető, a gonosz legyőzője, a mennyei seregek vezetője, a középkor harcias szentje. Attribútuma a kard és a mérleg. Gábriel a hírhozó, attribútuma a liliom, vagy a – Mercurius pálcájára emlékeztető - jogar.
Rafael a gyógyító, az őrangyalok vezetője. Név szerint az apokrif Tóbiás történetben jelenik meg. A zsidó hagyomány szerint hármójukat látta vendégül Ábrahám.
Az őrangyalok azok, akik valószínűleg a legközelebb állnak hozzánk. Ők azok, akik születésünktől a sírunkig elkísérnek, és azon fáradoznak, hogy az az életterv, amelyet születésünk előtt mi magunk határoztunk meg - mint újabb lépcsőt, mely a tökéletesség felé vezet – megvalósulhasson.
Ahogyan a természet egészét rend és változatosság hatja át, úgy az angyalok sokaságát is. Ahogyan nincs két egyforma fű, fa, virág, vagy emberi arc, úgy nincs két kegyben és szépségben egyforma angyal sem. Hozzá kell tennünk, hogy napjainkban az égi hierarchiát másként kell értelmeznünk. Az angyalok világában olyan fajta alá és fölérendeltségi viszony, mint amelyet mi alkottunk meg a saját világunkban, nem létezik. Sokféleségüket célszerűbb úgy szemlélnünk, mint feladataik felosztását, egy olyan rendszerben, amelynek mindegyik eleme egyformán fontos és nélkülözhetetlen.
Mit tehetünk, hogy életünknek újból aktív részesei legyenek, és részesülhessünk jótéteményeikből? Mindenek előtt tudatosítanunk kell magunkban jelenlétüket, és ki kell nyílnunk feléjük, beengedni őket a zajos, sokszor zűrzavaros, racionális életünkbe. Az ő erejük folyamatosan jelen van világunkban. A mi döntésünkön múlik, hogy élünk-e ezzel az erővel, és felhasználjuk-e a magunk és a világ jobbá tételéhez. A kapcsolatfelvétel mindannyiunk számára adott, hiszen nem igényel különleges – ha úgy tetszik – természetfeletti képességeket. A fejnek és a szívnek egyszerre kell igent mondania, hogy életünknek újból aktív részesei legyenek.
Egy biccentés, egy halk „igen, akarom” talán soha nem volt még az emberiség történetében annyira sürgető és életbevágó, mint a mi időnkben.

Bibliai idők

A biblia angyaljelenéseivel kapcsolatban meg kell említeni Maimonides véleményét, aki szerint az angyaljelenések látomások révén történtek, akkor is, amikor a szent iratok erről külön említést nem tettek. A legnevezetesebb angyaljelenések egyike az Ábrahámot meglátogató három angyal ... A zsidók pusztai bolyongásakor Isten vezérlő angyalt rendelt eléjük, akinek a kabalisták a nevét is megfejtették a malaki=küldött, Isten küldötte szó betűcseréjével Michaelként. A szent sátor szentek szentjének két kerub alakja hajolt védőn a szövetség ládájára ...
Énok könyve is nevén nevezi az angyalokat: Azázel volt a "hét" bukott angyalok vezére, míg a bolygók angyalai ilyen neveken szerepeltek: Uriel, a "Tartarosz fölé helyezett angyal", Rafael, "aki az emberek minden betegsége fölött uralkodik", Michael, "az Isten népe fölé helyezett angyal", Gábriel, "A Paradicsom őrzője", Ráguel, "aki bosszút áll a bukott angyalok világán", Fánuel, "aki a gonosz szellemeket távoltartja, hogy ne léphessenek a Szellemek Urához és ne vádolhassák a Földön élőket", és Istáriel, aki figyelmeztette Noét. Ez a konkrét angyalismeret a babiloni fogság után fellépő fordulat: miután a zsidóság az Egyistenhez már szorosan kötődött, megismerhette a közte és az ember közötti lényeket is.
Az Újtestamentumban Gábriel megjelenik Máriának, Józsefnek, Zakariásnak.
Pál az Ószövetségből ismert szeráfokon, kerubokon és közönséges angyalokon kívül még hat szellemi fokozatot sorol fel:
arkangyalok/arkhangeloi,
fejedelemségek/arkhai,
főhatóságok/exousiai,
erősségek/dynameis,
uraságok/kyriotetes ,
trónusok/thronoi.
Ezekből alakítják ki később az angyali karokat és rendeket, a középső régióban némi sorrendcserével a különböző renszerekben.

Középkor

A középkor teológusai aztán "rendet teremtenek" az égiek között. Pseudodyonisios reopagites (5.sz.), Szent Ambrus és Aquinói Tamás írásai alapján kialakulnak az angyalok rendjei és karai.
A keresztény szentek látomásai közül kimagaslik bingeni Hildegard finoman jellemzett nagylátomásai, Assisi Ferenc keresztet hozó szeráf élménye, Avilai Teréz szívét lándzsával átdöfő és Keresztes Szent Jánost börtönéből megszabadító angyalélménye.
Meg kell emlékeznünk egy másik hagyományról, a mohammedán vonulatról is. I.u. 613-ban Gábriel megjelent Mohammednek. Alakja betöltötte a fél eget, s a rémült prófétát fojtogatni kezdte a paranccsal: "Recitálj, recitálj!". Mindaddig kényszerítette, míg az első versek ki nem áradtak Mohammed torkán. Nem sok idő múlva Mohammed állította, hogy ördög által sugallt verseket is kimondott, de az a továbbiakban soha nem fog bekövetkezni. Az angyalok az iszlámban is megkapták szerepkörüket, az imákat ők jegyezgetik fel s majd tanúskodnak az ítélet napján; a végítélet harsonáját Iszráfil (Rafael) fogja megfújni. A szufik ihletett, hetes mennyország rendszerében a 3. menny lakói a géniuszi (lelki) angyalok, a formáló erők: a dzsinnek. A 4. égé a szellemmel kapcsolódó arkangyalok, az 5. égé a teremtő szellemként működő angyalok, míg a 6. ég ura ANIHU = az ÉN VAGYOK (=a személyes Isten), hogy a 7. égben mindenek beolvadhassanak az Ősegység állapotába.
Swedenborg, Blake, Steiner,...
A 18-20. század "angyalinváziója" Swedenborg, ill. Blake jelenései, víziói révén indult el. Swedenborg leírásai nagyon tanulságosak. Megkülönböztet géniuszokat (lelkeket) és szellemi lényeket, mindkét csoportban vannak jók és rosszak (genii boni ill. mali, spiriti boni ill. mali). A romlatlan égben megkülönbözteti a mennybéli ill. szellemi mennyet, előbbit a szeretet, utóbbit a bölcsesség angyalai lakják. Ha egy angyalban a szeretet kissé megfogy (Istent már nem pirosló hanem aranyfényű Napként látja), máris átcsúszik a bölcsesség szellemi mennyébe. S a poklokat is Istenhez hű angyalok vigyázzák fel, hiszen szétesne a Világ, ha szálai nem egy kézben futnának össze.
William Blake-ről, ne felejtsük el, hogy kiemelkedő médiumi vizionárius és művészi adottságai mellett az "angyalokat a Szentírás sátáni értelemben való olvasására" kisértette és boldog volt, ha egyet áttérített közülük. Az ördög pártján harcolt az angyalok - általa hidegnek tapasztalt - bölcsessége ellen s vallotta, hogy Miltont Elveszett Pradicsomának hőse is a Sátán. Ihletett művei szemlélésekor azért vegyük ezt figyelembe és ne fogadjuk el műveit fenntartás nélkül.
...Rudolf Steiner felelevenítette a 9 angyali hierarchia tanát, s az angyalokat védőangyal, az arkangyalokat népszellem, az arkhai-okat korszellem funkciókkal ruházta fel. ...
Összefoglalóan azt mondhatjuk, hogy halál előtti látomásokban, veszedelmek előtt vagy nagy ínységben leggyakoribb a megtapasztalásuk. (Akár fizikai testben is, mert élő embert átiráníthatnak segíteni, vagy - esetleg - materializálódnak.) Moolenburgh holland orvos sok betege angyalélményét feldolgozva arra a következtetésre jutott, hogy az emberek élete olyan, mina a mélyvízi búvároké, s a felszíni védőszemélyzet szerepét az angyalok töltik be. Éjszakánként azután felhúznak magukhoz.
Sprituális reneszánsz kezdetét éljük át napjainkban: megtanultunk befelé figyelni, önmagunkat felfedezni, magunkban keresni a teljességet. Egyre többen szerzünk személyes tapasztalatokat az angyalok jelenlétéről, segítségéről.
A materiális felfogás számára ezek ugyan idegenül hangozhatnak, hiszen a "megszokott" módon, érzékszerveinkkel csak nagyon ritkán tapasztaljuk az angyali jelenlétet. Ám ha picit nyitottabban közelítünk a témához, örömteli élményekben lehet részünk: angyali segítséggel-támogatással az életünk minden területén pozitív változásokat tapasztalhatunk.
Mindenkinek, sőt az állatoknak is van őrangyala, talán ezt a legkönnyebb elfogadni. Az őrangyalunk "munkája" a mi támogatásunk, ám csak akkor segíthetnek, ha megkérjük őket erre - kivétel ez alól, ha életveszélybe kerülünk. Elég gondolatban kérni a segítséget, fontos viszont a pontos megfogalmazás - pl. ha sietünk valahová, kérhetjük, hogy segítsenek időben odaérni.

Az angyalok között a földihez hasonló hierarchia van, ennek bizonyos szintjein állnak azok, akiknek feladata az emberek segítése közvetve vagy közvetlenül.
Az Arkangyalok vezetői szinten állnak ebben a hierarchiában, nevük szinte mindenki számára ismerős, ám "működési területük" talán kevésbé.
Mihály arkangyal nyújt segítséget abban, hogy felfedezzük életfeladatunkat. Megtisztítja testünket a félelemtől, az energetikai terünkben maradt szellemektől és negatív entitásoktól - ő kíséri el a lelkeket a fénybe.
Mihály Arkangyal segíthet, ha mechanikus vagy elektronikus szerkezetek működésében akad problémánk.
Rafael arkangyal: a gyógyítás arkangyala.
Gábriel arkangyal segíti a fogantatást, támogatja a kommunikációt, a művészeteket.
Uriel arkangyal segíti az érzelmek meggyógyítását.
Felemelkedett mesterek is vannak körülöttünk, ők valaha nagy tanítóként, gyógyítóként jártak a Földön, most az asztrálsíkon elfoglalt helyükről segítik az emberiséget. (pl. Jézus, Szűz Mária)
Az Őrangyaloknak ez a hivatása-munkája, hogy vigyázzanak és segítsenek annak, akit választottak.
A Természeti Angyalok Isten Őrzőangyalai - a környezetre, növényekre, virágokra, állatokra vigyáznak, segítik azokat az embereket, akik a Földanyához és az állatokhoz kedvesek.
Eltávozott szeretteink gyakran jóakaratú szellemi vezetőként mellettünk és értünk tevékenykednek.

Érzékelési módok

  • tisztán hallás  - ekkor akár tőled idegen hangként is érzékelheted, de belső hangként is gyakori az érzékelés ezen módja
  • tisztán érzékelés - testérzetekben jelentkeznek a visszaigazolások, hideg - meleg hőhullám
  • tisztán látás - belső 3. szemes látás , ill . nyitott szemmel érzékelés
  • tisztán tudás - amikor a tudatodban egy általad feltett kérdésre megérkezik egy általában olyan válasz amit úgy egyébként fogalmad sincs, hogy honnan tudod, de tudod.
Minden vágyuk, hogy minél több emberrel tudatos kapcsolatba léphessenek. Azért segítenek minket, hogy szeretőbb szívűvé, megértőbbé tegyenek minket, és a legmagasabb szinteken összekötnek mindannyiunkat. Hiszen állításuk, a nagy tanítók tanításai és hitem szerint is mindenki egy azon energiából származik. Közelebbi jelenlétük bátorságot, nagyobb önbizalmat, hitet ad nekünk. Épp azt a segítő kezet kapjuk meg amire annyira szükségünk van - amiért sokan imádkozunk.